Författare: Johan

Arbetsdag 15 maj

Våra skötselombud kommer att ha en arbetsdag 15 maj. De träffas på stora lekplatsen kl 09:00.

De kommer bland annat att fortsätta med att olja in trä med mera.

De som har lust att hjälpa till är varmt välkomna.

//
Berth och Tobias

Sandsopningen gör ett litet uppehåll

Styrelsen informerar om att sandsopning fick ta ett litet uppehåll då entreprenören meddelat att maskinen gått sönder. Förhoppningen är att det ska fortsätta under morgondagen då felet snabbt ska vara åtgärdat.

MVH
Styrelsen

Genomfört kontaktombudsmöte 9/4

Styrelsen genomförde 9/4 sedvanligt möte med kontaktombuden. Det var ett välbesökt möte vilket styrelsen är tacksamma för. Det som hände på möte var följande:

  • Styrelsen gick igenom årets aktiviteter
  • Styrelsen redovisade status på aktiviteter från föregående möte
  • Kontaktombuden lämnade in önskemål för 2024/2025
  • Styrelsen lämnade information om olika projekt. Bland annat Belysning, Vatten/Avlopp, Skötselplanen
  • Styrelsen kunde äntligen lämna ut stöddokumenten från skötselplanen till kontaktombuden.

Mötet diskuterades dessutom en hel del om biltrafik och det kom även frågor om laddning av elbilar.

MVH
Styrelsen

Aktiviteter runt fridlysta tallen

Den 5-6 Februari kommer arborister för att göra åtgärder runt fridlysta tallen mellan Länga E och Länga H.
Vi kommer även att passa på att utföra nedtagning av ett träd i egen regi i detta område.

Vi kommer eventuellt även att passa på att utföra en del annat som vi inte kan lösa själva när de är här, på andra platser i området. Aktiviteter i egen regi kan pågå under 7 februari.

Styrelsen

Halkolycka på Älgstigen

Den 7/1 så inträffade en halkolycka i vårt område. Det var på gångvägen över lilla backen ner mot Älgstigen 30. Det var en lång isfläck i kanten på asfalten. Där är nu sandat. Styrelsen har kontaktat entreprenören om det inträffade.

Styrelsen vill dock uppmana de boende om att upptäcks det osandade isfläckar så ber vi er att utnyttja de sandningslådor som finns för att lägga på sand på upptäckta platser.

Styrelsen uppmanar också de boende att gå i mitten på de vägar och gångvägar som finns i området. Styrelsen är väl medveten om att de maskiner som används för snöröjning/halkbekämpning är stora och en del ytor i vårt område är trånga och åtkomligheten för dessa maskiner inte är optimal.

 

Medlemsmöte Brandskydd 7 november

Hej

På förekommen anledning så bjuder Samfälligheten in till Extra föreningsstämma angående Brandskydd av våra fastigheter.

Mötet hålls 7:e november kl 18:00 i sal 10 på Folkhögskolan.
(I samma byggnad som kapellet, vänstra sidan)

Anledningen till detta möte är att det kostar en del pengar att göra en sådan utredning. Styrelsen har tidigare fått mandat att ta fram förslag på lösningar men den gången nådde vi inte ända fram.

Styrelse vill se en bred uppslutning på detta möte, dels på grund av beslut av ekonomisk karaktär men också för att detta är en viktig fråga hur vi går vidare.
Kan man inte gå på mötet går det att rösta via fullmakt.
Har ni frågor om detta så kontakta styrelsen

Räddningstjänsten har gjort stickprovskontroller som låg till grund för detta arbete. Räddningstjänsten har också påtalat tidigare att det är fastighetsägarnas, inte Samfällighetens, skyldigheter att vidta adekvata åtgärder avseende brandskyddet.
Utförs inte detta arbete kan föreläggande om vite utdelas.

Varför vill styrelsen ta hjälp av extern leverantör?
Det är för att vi får enhetlig lösning som är kostnadseffektiv och står i proportion i effekt till kostnad. Dessutom kan det vara så att pga byggnadens konstruktion så går det inte nå någon lösning då risken är att funktionen skadas.
Vi kan även täcka in områden där vi kan öka skyddet som vi inte tänkt på.

Med hänsyn till det som hänt under hösten så anser styrelsen att det är viktig att vi kommer igång med detta arbete då det är något som berör oss alla.