Författare: Johan

Aktiviteter runt fridlysta tallen

Den 5-6 Februari kommer arborister för att göra åtgärder runt fridlysta tallen mellan Länga E och Länga H.
Vi kommer även att passa på att utföra nedtagning av ett träd i egen regi i detta område.

Vi kommer eventuellt även att passa på att utföra en del annat som vi inte kan lösa själva när de är här, på andra platser i området. Aktiviteter i egen regi kan pågå under 7 februari.

Styrelsen

Halkolycka på Älgstigen

Den 7/1 så inträffade en halkolycka i vårt område. Det var på gångvägen över lilla backen ner mot Älgstigen 30. Det var en lång isfläck i kanten på asfalten. Där är nu sandat. Styrelsen har kontaktat entreprenören om det inträffade.

Styrelsen vill dock uppmana de boende om att upptäcks det osandade isfläckar så ber vi er att utnyttja de sandningslådor som finns för att lägga på sand på upptäckta platser.

Styrelsen uppmanar också de boende att gå i mitten på de vägar och gångvägar som finns i området. Styrelsen är väl medveten om att de maskiner som används för snöröjning/halkbekämpning är stora och en del ytor i vårt område är trånga och åtkomligheten för dessa maskiner inte är optimal.

 

Medlemsmöte Brandskydd 7 november

Hej

På förekommen anledning så bjuder Samfälligheten in till Extra föreningsstämma angående Brandskydd av våra fastigheter.

Mötet hålls 7:e november kl 18:00 i sal 10 på Folkhögskolan.
(I samma byggnad som kapellet, vänstra sidan)

Anledningen till detta möte är att det kostar en del pengar att göra en sådan utredning. Styrelsen har tidigare fått mandat att ta fram förslag på lösningar men den gången nådde vi inte ända fram.

Styrelse vill se en bred uppslutning på detta möte, dels på grund av beslut av ekonomisk karaktär men också för att detta är en viktig fråga hur vi går vidare.
Kan man inte gå på mötet går det att rösta via fullmakt.
Har ni frågor om detta så kontakta styrelsen

Räddningstjänsten har gjort stickprovskontroller som låg till grund för detta arbete. Räddningstjänsten har också påtalat tidigare att det är fastighetsägarnas, inte Samfällighetens, skyldigheter att vidta adekvata åtgärder avseende brandskyddet.
Utförs inte detta arbete kan föreläggande om vite utdelas.

Varför vill styrelsen ta hjälp av extern leverantör?
Det är för att vi får enhetlig lösning som är kostnadseffektiv och står i proportion i effekt till kostnad. Dessutom kan det vara så att pga byggnadens konstruktion så går det inte nå någon lösning då risken är att funktionen skadas.
Vi kan även täcka in områden där vi kan öka skyddet som vi inte tänkt på.

Med hänsyn till det som hänt under hösten så anser styrelsen att det är viktig att vi kommer igång med detta arbete då det är något som berör oss alla.

Grävarbete på Älgstigen preliminärt V39-40

Styrelsen vill informera om det kommer att utföras grävjobb för att byta dåliga V/A-ledningar mellan Länga K (Älgstigen 13-25) och L (Älgstigen 27-39).

Dessa tider är än så länge preliminära och exakt tid kommer att meddelas länger fram.

Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet (avspärrningar) och begränsningar vissa tider för Länga K och Länga L avseende Vatten och Avlopp.

Medlemsmöte under hösten avseende brandskydd

På grund av den brand vi hade i söndags har Räddningstjänsten hört av sig angående det arbete som gjorts avseende brandskydd.

Vi behöver ta nya tag med detta arbete. Detta kommer kräva tid och resurser av både styrelsen och alla boende.

Vi kommer att försöka kalla till ett medlemsmöte/informationsmöte för detta arbete under hösten.

Mer information kommer under hösten.

Styrelsen

Möte med Länsstyrelsen

17/4 hade styrelsen ett andra möte med representant från Länsstyrelsen på plats, om den fridlysta tallen och de åtgärder på skador som behöver göras efter blötsnön november 2022.

Vi passade på att låta honom titta på övriga önskemål som finns i detta område för att få in värdefulla synpunkter för bästa naturvård i detta skogsparti.

Dessutom tog vi en snabb runda i resten av samfälligheten för att få information om naturvärden som finns i hela vårt område. Vi kommer att ha vidare kontakt med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen för att komplettera den skötselplan som styrelsen arbetar med.

Sandsopningen inställd

Denna vecka skulle GDL sopat upp sanden från vinterns halkbekämpning.

På grund av rådande väderförhållanden så är det flyttat till tisdag 11/4 efter samråd med GDL

Styrelsen