Organisation

Norrtorns samfällighetsförening omfattar följande fastigheter:
Norrtorn 4-80

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Stämman hålls i februari-mars för att fatta beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt välja en ny styrelse.

Stadgarna för Norrtorns samfällighetsförening innehåller även uppgifter om den årliga fonderingen.

Aktuell styrelse

Aktuella skötselombud och kontaktombud

Valberedning