Nyinflyttad?

OBS – Denna sida har inte uppdaterats på länge och kan delvis vara inaktuell eller felaktig.

Arbete med framtagning av en uppdaterad text pågår och kommer under 2024.

Välkommen till Norrtorns radhusområde!

Vi hoppas att ni kommer att trivas här!

Vårt område omfattar 77 fastigheter samt vissa gemensamma anläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningen. Medlem i föreningen och delägare i gemensamhetsanläggningen blir man automatiskt när man köper en fastighet i området.

För boendet inom området gäller vissa regler. Med denna information vill vi underlätta ”inskolningen” i gemenskapen.

Gemensamhetsanläggningar

Inom området finns två gemensamhetsanläggningar:

1. Vägar, gångstråk, parkeringsplatser, ledningar, TV- och radioantenner, belysning mm är gemensamma för alla fastigheter. Varje fastighetsägare äger således 1/77 del. Skötsel av detta ombesörjes av styrelsen.

2. Åtta fristående garagebyggnader med garage för fastigheter utan garage direkt i radhuset. Varje sådan fastighet äger 1/48 del. Skötsel av dessa ombesörjes av respektive fastighetsägare.

För förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna svarar en styrelse. Styrelsen väljs på föreningsstämman för ett år i taget i enlighet med föreningens stadgar.

För att sprida arbetet med samfälligheten utses på stämman även två skötselombud med uppgift att hålla ett vakande öga på anläggningarna. För varje husgrupp utses dessutom ett kontaktombud.

Husägarna har skyldighet att enligt rullande schema ställa upp som kontaktombud och som ledamot i föreningens valberedning.

Varje husgrupp har ett markområde att sköta – se bifogad karta över området. Detta arbete är viktigt eftersom ett område som inte får tillsyn snabbt förfaller. Alla husägare måste hjälpa till i skötseln och kontaktombuden samordnar arbetet inom respektive husgrupp. Området storstädas två gånger per år, under vår och höst.

Det åvilar styrelsen att informera nyinflyttade husägare om regler och rutiner.

Avgifter

För samfällighetens kostnader för snöröjning, belysning, servitut, reparationer, arvoden, fondavsättningar etc uttages en avgift enligt föreningstämmans beslut. Inbetalning ska ske, efter anmodan, en gång per år. Vid utebliven betalning har styrelsen rätt att efter påminnelse om nödvändigt skicka fordran till inkasso.

V/A och kablar/ledningar

Inom er fastighet finns det utrymme som ni upplåter enligt anläggningsbeslutet till V/A och kablar/ledningar. Gränssnitt för mellan enskild anläggning och gemensamhetsanläggning finns angivet i Underhålls- och förnyelseplanen.I de gemensamma garagen på Hjortstigen och Rådjursstigen finns nyckel till avstängningsventil för vattenledning. Det finns även kartor över ventilernas placering.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatsen vid Norrtornsvägen vändplats (vid Rådjursstigens början) är avsedd dels som extra parkeringsplats för boende på Rådjursstigen och Hjortstigen men även som parkering för besökande.

Parkeringsplatserna längs Rådjursstigen och Hjortstigen är fördelade på fastigheterna. Icke markerade platser får användas av besökare. På Älgstigens parkeringsplatser råder parkeringsövervakning. För att få parkera där krävs parkeringstillstånd. Ordningsregler för parkeringen finns att läsa här. Garagen för husen utmed Älgstigen är fördelade så att de boende skall få minsta möjliga gångavstånd. Parkering bör ske efter samma princip, dvs på parkeringsplatser i anslutning till den egna garagelängan.

Parkering är tillåten på längs båda sidorna av vägen på Norrtornsvägen, dock skall alla hjulen vara på asfalten.

Transporter/parkering inom området

Älgstigen är gårdsgata/gångfartsområde (se särskilda regler enl Vägverket). Generellt sett råder PARKERINGSFÖRBUD inom hela gårdsgatan/gångfartsområdet. Det är dock endast tillåtet att parkera utanför fastigheten i samband med skyndsam i- och urlastning. Hantverkare och dylikt har tillstånd att parkera inom området, dock måste hänsyn tas till framkomlighet för sopbil, räddningstjänst mm.

Parkering längs Hjortstigen och Rådjursstigen är i princip fri. Tänk dock på framkomlighet för övriga trafikanter.

Det är inte tillåtet att parkera på grönytor inom området.

Moped får köras inom området enligt gällande regler.

Det är DU som boende som har skyldighet att kontinuerligt informera DINA besökande om de trafik- och parkeringsregler som gäller inom området.

Redskapsbod

En redskapsbod innehåller en del utrustning för vård av våra gemensamma grönområden, ej egen tomt. Viss utrustning som finns i garaget är fastlåst. Upplåsning sker av skötselombuden eller ordförande. Stegar i två storlekar finns på olika platser inom området. Lämna snabbt tillbaka lånad utrustning i gott skick. Om något går sönder – kontakta skötselombuden. I garaget finns nyckel till avstängningsventil för vattenledningen. Det finns även kartor över ventilernas placering.

Husdjur

Husdjur och katter kan bli en källa till osämja grannar emellan. Ägare till husdjur måste visa hänsyn till barn och grannar och ”plocka upp” efter djuren.

Att tänka på

Ni har köpt ett hus i en radhuslänga. Då vi bor nära varandra är det viktigt att visa hänsyn. Vid eventuell byggnation på era tomter är information till era grannar också önskvärd.