Medlemsmöte Brandskydd 7 november

Hej

På förekommen anledning så bjuder Samfälligheten in till Extra föreningsstämma angående Brandskydd av våra fastigheter.

Mötet hålls 7:e november kl 18:00 i sal 10 på Folkhögskolan.
(I samma byggnad som kapellet, vänstra sidan)

Anledningen till detta möte är att det kostar en del pengar att göra en sådan utredning. Styrelsen har tidigare fått mandat att ta fram förslag på lösningar men den gången nådde vi inte ända fram.

Styrelse vill se en bred uppslutning på detta möte, dels på grund av beslut av ekonomisk karaktär men också för att detta är en viktig fråga hur vi går vidare.
Kan man inte gå på mötet går det att rösta via fullmakt.
Har ni frågor om detta så kontakta styrelsen

Räddningstjänsten har gjort stickprovskontroller som låg till grund för detta arbete. Räddningstjänsten har också påtalat tidigare att det är fastighetsägarnas, inte Samfällighetens, skyldigheter att vidta adekvata åtgärder avseende brandskyddet.
Utförs inte detta arbete kan föreläggande om vite utdelas.

Varför vill styrelsen ta hjälp av extern leverantör?
Det är för att vi får enhetlig lösning som är kostnadseffektiv och står i proportion i effekt till kostnad. Dessutom kan det vara så att pga byggnadens konstruktion så går det inte nå någon lösning då risken är att funktionen skadas.
Vi kan även täcka in områden där vi kan öka skyddet som vi inte tänkt på.

Med hänsyn till det som hänt under hösten så anser styrelsen att det är viktig att vi kommer igång med detta arbete då det är något som berör oss alla.