Kategori: Nyheter

Blandad information

Styrelsen har under kvällen (23/11) haft styrelsemöte och vill på detta sätt informera om några aktuella beslut som tagits och arbeten som pågår.

1
Styrelsen har följt upp det beslut som togs på föreningsstämman om brandskydd. Ett par referenser har kontrollerats för den firma som offererat att utreda brandskyddet. Styrelsen har utvärderat vad referenserna framfört och tagit beslutet att gå vidare med att beställa utredningen enligt offerten.

2
Årsmötet 2024 flyttas till nytt datum. Det nya datumet för årsmötet är 27 februari.

3
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte (informationsmöte) den 31 januari för att presentera det arbete som pågår för att planera och genomföra stora renoveringsarbeten. Då dessa medför avsevärda kostnader anser styrelsen att det är lämpligt att presentera detta på ett separat möte, där även diskussioner kan föras, för att inte belasta årsmötet. Även information att föreningen numera är skyldig att redovisa moms kommer att ske på detta möte.

4
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet 2024. Den som önskar engagera sig får gärna höra av sig till någon i valberedningen innan årets slut.

5
Ett intensivt arbete pågår med att uppdatera underhålls- och förnyelseplanerna, främst för V/A-, Asfalts- och Belysnings-fonderna. Detta ska vara klart innan medlemsmötet i januari.

6
Julgranar ska beställas snarast och placeras på sedvanliga platser.

Övrigt:

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att tända upp alla lampor i området igen. Om man hittar en lampa som inte lyser så felanmäl gärna detta genom länken/formuläret överst på hemsidan. Lamporna släcks dock fortfarande automatiskt ett par timmar mitt på natten.

Asfaltering på Älgstigen kommer att ske inom de närmaste dagarna.

Tänk på att skrivelser till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december 2023 för att tas upp 2024.

Höststädning 2023

Styrelsen vill informera att den sedvanliga höststädningen i år äger rum den 11-12 november.

Containers kommer finnas på plats redan den 8 november. Tänkt på att löv ska läggas först i containrarna, och ris och grenar ska läggas i sist (dvs tidigast på söndagen).

Det kan finnas en del mindre rishögar kvar på olika områden, dessa behöver längorna också ta hand om. De stora högarna ska dock redan vara hämtade av åkerifirma.

Det kommer även finnas en hyrd lövblås från och med den 10 nov för den som vill prova en sådan, denna kan lånas hos skötselombud Berth Nilsson.

Medlemsmöte Brandskydd 7 november

Hej

På förekommen anledning så bjuder Samfälligheten in till Extra föreningsstämma angående Brandskydd av våra fastigheter.

Mötet hålls 7:e november kl 18:00 i sal 10 på Folkhögskolan.
(I samma byggnad som kapellet, vänstra sidan)

Anledningen till detta möte är att det kostar en del pengar att göra en sådan utredning. Styrelsen har tidigare fått mandat att ta fram förslag på lösningar men den gången nådde vi inte ända fram.

Styrelse vill se en bred uppslutning på detta möte, dels på grund av beslut av ekonomisk karaktär men också för att detta är en viktig fråga hur vi går vidare.
Kan man inte gå på mötet går det att rösta via fullmakt.
Har ni frågor om detta så kontakta styrelsen

Räddningstjänsten har gjort stickprovskontroller som låg till grund för detta arbete. Räddningstjänsten har också påtalat tidigare att det är fastighetsägarnas, inte Samfällighetens, skyldigheter att vidta adekvata åtgärder avseende brandskyddet.
Utförs inte detta arbete kan föreläggande om vite utdelas.

Varför vill styrelsen ta hjälp av extern leverantör?
Det är för att vi får enhetlig lösning som är kostnadseffektiv och står i proportion i effekt till kostnad. Dessutom kan det vara så att pga byggnadens konstruktion så går det inte nå någon lösning då risken är att funktionen skadas.
Vi kan även täcka in områden där vi kan öka skyddet som vi inte tänkt på.

Med hänsyn till det som hänt under hösten så anser styrelsen att det är viktig att vi kommer igång med detta arbete då det är något som berör oss alla.

Tips på läsning: Samfälligheterna.se

För den som är intresserad eller nyfiken på hur det är att jobba i en samfällighetsstyrelse, eller bara vill veta mer om vad det innebär att vara medlem i en samfällighet, finns en websida just för detta: https://samfalligheterna.se/

Här kan man läsa om vilka utmaningar och förutsättningar som gäller för samfälligheter, samt tips på lösningar och hur arbetet kan utföras.

De har även en E-tidning och ett nyhetsbrev som är mycket intressant och tar upp aktuella frågor, t.ex. införandet av MOMS för alla Sveriges samfälligheter.

 

Grävarbete på Älgstigen preliminärt V39-40

Styrelsen vill informera om det kommer att utföras grävjobb för att byta dåliga V/A-ledningar mellan Länga K (Älgstigen 13-25) och L (Älgstigen 27-39).

Dessa tider är än så länge preliminära och exakt tid kommer att meddelas länger fram.

Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet (avspärrningar) och begränsningar vissa tider för Länga K och Länga L avseende Vatten och Avlopp.