Organisation

Norrtorns samfällighetsförening omfattar följande fastigheter:
Norrtorn 3 (ägs av föreningen)
Norrtorn 4-80 (ägs av respektive medlem)

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Stämman hålls i februari-mars för att fatta beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt välja en styrelse.

Aktuell styrelse

Aktuella skötselombud och kontaktombud

Valberedning

Styrande dokument